Блог

Начало » Блог

 


 

Как и за какво използваме бисквитки в сайта | Задължителна информация за сигурността на личните данни

 


 

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

 

ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ 2014 - 2020

 

 

 

 

 


 

 

Здравейте,

 

Добре дошли в НАШИЯ САЙТ. Той е създаден с цел да улесни комуникация ни с Вас.

 

В раздел ПРОДУКТИ ще намерите информация за голямата гама продукти, които предлагаме. Там ще намерите и път към цените им, към условията за доставката им, каталози, инструкции за монтаж, сертификати и декларации за съответствие.

 

Сайтът току що прохожда, така че на този раздел ще му трябва време, докато порасне. Ако нещо все още липсва, но Ви е нужно, веднага ни се обадете и ние ще Ви го изпратим.

 

От раздел УСЛУГИ ще научите какво можем да Ви продадем, доставим, или какви инсталации можем да изградим.

 

В раздел ЦЕНОВИ ЛИСТИ, можете да намерите нашата ПЪЛНА ЦЕНОВА ЛИСТА В ТАБЛИЧЕН ФАЙЛ. За Ваше улеснение сме я подредили и по групи продукти в дървовидна структура. 

 

До цената на дадена стока можете да достигнете и чрез раздел ПРОДУКТИ. Там ще Ви чака линк, който ще Ви отведе до точното място на групата, в която се намира цената на продукта, който търсите. Все още няма снимки, но това е направено умишлено, с цел по-бързата работа със сайта.  Тук няма да намерите и цени за монтаж и изграждане. Ако желаете да изградим инсталация, то трябва да получим проекти и да направим оглед, след което ще Ви предложим нашата цена.

 

В раздел АКЦИИ ще намерите наистина примамливи предложения.

 

Ако пък нямате време да се занимавате с несвойствени за Вас неща, можете да се свържете с нас чрез раздел КОНТАКТИ, а ние ще изготвим за Вас цялостна оферта, ще Ви помогнем с избора на продукти и ще направим всичко възможно да осигурим такива на най-добрата възможна цена. Накрая, ако нямате кой да транспортира или монтира закупените от Вас неща, ние можем да свършим и това.

 

Нашите индивидуални контакти пък са в раздел ЕКИП. Там има опция да наберете телефонните ни номера с един клик върху тях, докато шофирате с хендсфри, или да ни изпратите e-mail пак с толкова, в който да ни тормозите да Ви предоставим допълнителна търговска отстъпка.

 

Очакваме Ви!

 

 


 

 

Общи условия за продажба на стоки (в сила от 01.01.2009г.)

Настоящите  Общи условия („ОУ”) се прилагат в отношенията между „Джи Ем Джи-3” ООД и негов клиент („Клиент”) по продажба на Стоки, съгласно един или повече Договори за продажба („Договорът”). „Джи Ем Джи-3” ООД и Клиентът могат да сключат и рамков Договор в писмена форма, с които се уреждат общо въпроси по продажбата на Стоки помежду им – настоящите ОУ се прилагат съответно и към такъв рамков Договор. Разпоредбите на настоящите ОУ се прилагат, както по отношение на Договори сключени в писмена форма, така и по отношение на Договори сключени в устна форма, в т.ч. и чрез издаване на Приемо-предавателен протокол, Стокова разписка, Документ за продажба на дребно, Фактура или Проформа фактура. Условията на  Договора, които са уговорени писмено имат предимство пред разпоредбите на настоящите ОУ освен, ако е уговорено друго. Настоящите   ОУ  представляват неразделна част от Договора между „Джи Ем Джи-3” ООД  и Клиента. 
1. ПРЕДМЕТ 
1.1. Съгласно Договора и настоящите ОУ „Джи Ем Джи-3” ООД се задължава да прехвърли с подписването на ОУ в собственост и предаде на Клиента стоки („Стоките”) описани по вид, наименование, код, сигнатура, количество и цена в  Договора или във Документа за извършената продажба, освен ако не е уговорено друго в Договора, срещу заплащане от Клиента на цената на Стоките на „Джи Ем Джи-3” ООД. 
2.ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
2.1. Цената на Стоките е цената уговорена писмено в Договора, а ако договора се сключва устно – цената определена от „Джи Ем Джи-3” ООД  към датата на сключването му, отразена в Документа за продажба. 
2.2. Цената не включва данък върху добавената стойност за Стоките, който се начислява и посочва отделно съгласно приложимото законодателство. 
2.3. Цената включва разноските по натоварването на Стоките при тяхното предаване, ако то се извършва в складовете на „Джи Ем Джи-3” ООД. В случай, че Стоките се доставят до обект на Клиента, транспорта и разтоварването е за сметка на Клиента, освен ако не е уговорено друго. 
2.4 Стойността  на транспорта на Стоките във фактурата или в Договора може да бъде посочена отделно от стойността на Стоките. 
2.5. Цената се заплаща от Клиента в брой, или по банков път по следните банковите сметки на „Джи Ем Джи-3” ООД:
   SG Експрес банк – BIC - TTBBBGSF ; IBAN- BG35 TTBB 9400 1523 8738 30 - в сроковете посочени в Договора. 
2.6. За суми над 10 000,00 лева, цената трябва да бъде заплатена от Клиента задължително по банков път.
2.7. При Договори сключени в устна форма, както и при Договори в които не е уговорено отложено плащане, цената се заплаща изцяло от Клиента преди доставянето на Стоките, освен  ако не е уговорено друго. 
2.8. В случай, че Стоките не са в наличност в складовете на „Джи Ем Джи-3” ООД, Клиентът заплаща авансово част от стойността на Стоките oпределена индивидуално във всеки отделен случай. „Джи Ем Джи-3” ООД изпраща /предава/ на Клиента Оферта с размера на общото плащане, и Проформа фактура с размера на авансовото плащане. „Джи Ем Джи-3” ООД осигурява доставянето на Стоките в собствен склад, единствено след получаването на авансовото плащане. Забавянето на авансовото плащане води до съответно удължаване на сроковете за доставка на Стоките. 
В случай, че Клиентът се откаже или не получи поръчаната Стока в срок /след покана при липса на срок/, не по вина на „Джи Ем Джи-3” ООД, или ако Клиентът не заплати част от дължимата цена, и по тази причина „Джи Ем Джи-3” ООД се откаже от Договора, заплатената авансово част от стойността на Стоките остава за „Джи Ем Джи-3” ООД и не подлежи на връщане, а Стоките остават собственост на „Джи Ем Джи-3” ООД . 
2.9. В случай, че в Договора писмено е уговорено отложено плащане Клиентът е длъжен да заплати цената на Стоките изцяло или отчасти след тяхното предаване, в сроковете посочени в Договора или във Приемо-предавателния протокол, Стоковата разписка, Документа за продажба на дребно или Фактурата издадена от „Джи Ем Джи-3” ООД . При различия между посоченото в Договора и във друг документ предимство има Договора. Не се допуска уговаряне на отложено плащане устно. 
2.10. „Джи Ем Джи-3” ООД може да определи кредитен лимит на Клиенти, на които се продават Стоки при условията на отложено плащане. 
2.11. Кредитният лимит на Клиента включва сбора на незаплатените суми дължими от Клиента на „Джи Ем Джи-3” ООД, независимо дали са изискуеми (с настъпил падеж), по всички сделки помежду им, в това число дължими плащания за цена на Стоките с ДДС, неустойки, лихви за забава, обезщетения, такси, комисионни и други суми дължими съгласно тези сделки. 
2.12. Клиентът се уведомява писмено по факс, по e-mail, по пощата или чрез куриер, за определения му кредитен лимит, както и за неговото изменение. Първоначално определеният кредитен лимит може да бъде посочен и в Договора.
2.13. „Джи Ем Джи-3” ООД може по всяко време по своя преценка да измени определения кредитен лимит, без да посочва причината за това. 
2.14. В случай, че която и да е сума не е заплатена в сроковете определени в Договора съгласно тези ОУ, „Джи Ем Джи-3” ООД може да откаже предаване на Стоки. Клиентът дължи неустойка в размер на 0,2% (нула цяло и два процента) за всеки просрочен ден плюс законната лихва за забава върху незаплатената сума, както и обезщетение за всички превишаващи я вреди, причинени на „Джи Ем Джи-3” ООД, до окончателното й заплащане. Задълженията се погасяват в следната последователност: 1) разноски, в т. ч. разноски по събирането; 2) лихви, в т. ч. лихви за забава и 3) главница. 
2.15. Всички суми по Договори в т. ч. по Договори с отложено плащане и устни договори – с издаден  Приемо-предавателен протокол, Стокова разписка, Документ за продажба на дребно или Фактура, стават незабавно дължими и изискуеми от Клиента (без необходимост за изпращане на уведомление до Клиента), при настъпването на едно от следните обстоятелства:
  (а) Клиентът забавя плащане дължимо на „Джи Ем Джи-3” ООД, по сделка или от каквото и да е друго отношение помежду им, за срок по­голям от 30 (тридесет) дни; 
  (b) Клиентът спре плащанията към други доставчици или признае пряко или косвено, че е неплатежоспособен или свръхзадължен; 
  (с) срещу Клиента бъде поискано или самият той поиска откриване на производство по несъстоятелност; 
  (d) задълженията на Клиента по договори за кредит, заеми или лизинг сключени с друг кредитор станат предсрочно изискуеми; 
  (е) принудително изпълнение от друг кредитор срещу Клиента завърши без успех, поради липса на ликвидни активи у Клиента;
  (f) стойността на обезпечението предоставеното за обезпечаване на определения кредитен лимит на експозицията на „Джи Ем Джи-3” ООД бъде намалена; 
  (g) други обстоятелства от които е ясно, че Клиентът няма да може да изпълни задълженията си по Договора. 
2.16. „Джи Ем Джи-3” ООД издава данъчна фактура на Клиента в сроковете и съгласно изискванията на действащото законодателство. В случай, че цените на Стоките са договорени в чужда валута, фактурирането се извършва по фиксинга на Българска народна банка за съответната валута в деня на предаването на Стоките. 
3. ПОРЪЧКИ 
3.1. Заявката за покупка на стоки става предварително - или чрез изпращане на писмена поръчка, предадена по факс, e-mail, на ръка, по пощата, или устно - чрез телефонно обаждане. Заявката има сила на предложение за сключване на Договор при условията на настоящите ОУ, рамковия Договор сключен между „Джи Ем Джи-3” ООД и Клиента (ако има такъв) и действащите цени на Стоките, определени от „Джи Ем Джи-3” ООД.
3.2. В срок от 8 (осем) работни часа „Джи Ем Джи-3” ООД уведомява устно и/или писмено Клиента за наличността на Стоките, а ако Стоките не са налични в складовете на „Джи Ем Джи-3” ООД – за възможността, условията, сроковете и цената на тяхната доставка в склада на „Джи Ем Джи-3” ООД или на друго място уговорено между тях. Потвърждението от „Джи Ем Джи-3” ООД се счита за приемане на предложението за сключване на Договора от клиента, освен ако „Джи Ем Джи-3” ООД поиска допълнително потвърждение на условията на Договора, в който случай той се счита за сключен при получаване на такова допълнително потвърждение от Клиента.
3.3. Договорът се счита сключен, с неговото подписване или след получаване на писмено приемане съгласно предходния член. За приемане съгласно предходното изречение се счита и извършване на пълно плащане на Стоките, или извършване на авансовото плащане съгласно чл.2.8. или предаване на Стоките на Клиента /което от трите настъпи по­рано/. Подписването на Приемо-предавателен протокол, Стокова разписка, Документ за продажба на дребно, Фактура за доставката на Стоките от страна Клиента включително от лицето което ги получава се счита за приемане на условията на продажба посочени в документа. 
3.4. „Джи Ем Джи-3” ООД не носи отговорност за забавяне на доставката на Стоките:
а)При подаване на погрешна информация от Клиента в заявката или Договора, както и при последващо изменение на Договора;b)При забава на Клиента да изпълни свои заължения по Договора в т.ч. по ОУ;с) за стоки, за които Клиента е предупреден, че не се намират на склад при „Джи Ем Джи-3” ООД към момента на приемане на поръчката и подлежат на доставка от трети лица; d)В случаите на непреодолима сила.
4. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
4.1. Стоките се предават на Клиента в складовете на „Джи Ем Джи-3” ООД. В случай, че това бъде уговорено изрично писмено в Договора, Стоките могат да бъдат доставени и на друго място. 
4.2. Стоките се предават в опаковката на производителя или в друга подходяща опаковка или без такава. 
4.3. Натоварването в складовете на „Джи Ем Джи-3” ООД се извършва от „Джи Ем Джи-3” ООД. В случай, че е уговорено Стоките да се доставят на обект на Клиента разтоварването се извършва от Клиента или от трети лица за негова сметка. 
4.4. Стоките се предават по опис - Приемо-предавателен протокол, Стокова разписка, Документ за продажба на дребно, Фактура, съдържаща описание на Стоките, само срещу подпис на получателя им, придружен от трите му имена, както и опознавателните знаци на превозното средство, на което се натоварват Стоките. С подписването на гореописаните документи, Клиентът потвърждава, че е получил Стоките. 
4.5. „Джи Ем Джи-3” ООД приема, че лицето поискало предаване на Стоките от името на Клиента е надлежно овластено да ги получи, ако:
   - стоките се предават на лице изрично посочено в Договора, или 
   - се натоварват на превозно средство собственост на Клиента, или 
   - ако за превоза е издаден пътен лист или друг транспортен документ, който посочва името на Клиента като получател, или 
   - ако се получават от лице, което е служител на Клиента, изпълнител по граждански договори или е писмено упълномощено от Клиента да ги получи, или
   - от лице което поне два пъти в предходен период е получавало Стоки от името на Клиента, освен ако „Джи Ем Джи-3”  ООД  е бил уведомен за обратното, или
   - ако поради други обстоятелства е могъл да счита, че предаването се иска от лице овластено да получи Стоките от името на Клиента. 
4.6. „Джи Ем Джи-3”  ООД  може да откаже предаването на Стоките на лице, за което има основание да счита че не е овластено от Клиента да получи Стоките. 
4.7. В случаите, в които Стоките се доставят до място различно от склада на „Джи Ем Джи-3”  ООД , счита се, че Стоките са предадени, ако са били разтоварени на мястото посочено в Договора. 
4.8. В случай, че Клиентът е в забава да получи доставката си повече от 5/пет/ дни след уговорения срок/ или след покана, както и ако Клиентът не заплати изцяло и в срок дължимата цена за доставката, „Джи Ем Джи-3”  ООД  има право да развали Договора, освен ако забавата е по вина на “Джи Ем Джи-3” ООД. 
4.9. В случай, че Стоката се достави на място различно от склада на „Джи Ем Джи-3”  ООД  и на мястото няма лице, което да получи Стоките от името на Клиента, „Джи Ем Джи-3”  ООД  има право да извърши доставката по начина посочен в чл. 4.7. по­горе, или да върне Стоките в склада си за сметка на Клиента, като „Джи Ем Джи-3”  ООД  ще има правата по предходния член, като в този случай има право да получи от Клиента разноските извършени за връщането на Стоките в склада на „Джи Ем Джи-3”  ООД  /включително тяхното натоварване и разтоварване/, както и разноските за всяко тяхно последващо транспортиране до мястото посочено от Клиента. 
4.10. Предходните разпоредби относно предаването се прилагат съответно и в случай, че в Договора бъде уговорено или по указание на Клиента, Стоките следва да бъдат предадени на трето лице, различно от Клиента. Независимо от такава уговорка или указание, всички задължения по Договора и настоящите ОУ остават за Клиента. 
5.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА 
5.1. Собствеността върху Стоките се прехвърля след сключване на Договора с тяхното предаване. Рискът преминава върху Клиента с предаването на Стоките или с тяхното индивидуализиране, което настъпи по­рано, но ако Клиентът не е приел Стоките в сроковете уговорени с Договора или след покана (ако срок не е уговорен), не по вина на „Джи Ем Джи-3”  ООД  , рискът преминава върху Клиента с изтичане на срока за предаване. 
5.2. В случаите по чл. 2.15. по­горе „Джи Ем Джи-3”  ООД  има право, но не и задължение да получи незабавно връщане от Клиента на Стоките, чиято цена не е платена или да предприеме изпълнение срещу тях по силата на сключен договор за залог или по друг начин, както и да предприеме всякакви законни действия за защита на правата и интересите си. С подписване на настоящите ОУ, Клиентът дава своето съгласие за предприемане на действия от страна на „Джи Ем Джи-3”  ООД  за получаване владение над Стоките. В случай на връщане на Стоките „Джи Ем Джи-3”  ООД  може да намали дължимите плащания от страна на Клиента със стойността на Стоките към датата на връщане, съобразно състоянието, в което се намират. 
5.3. В случай на връщане на Стоките по силата на предходния член или по силата на чл. 6.3. по­долу или чл. 2.15. по­горе собствеността преминава върху „Джи Ем Джи-3”  ООД  с предаването им. 
6. РЕКЛАМАЦИИ И ГАРАНЦИИ 
6.1. Клиентът е длъжен незабавно след получаване на Стоките да ги прегледа за видими дефекти, некомплектност и други несъответствия с  Договора. Рекламациите за видими дефекти, некомплектност и други несъответствия могат да бъдат извършени валидно в срок до 3 /три/ дни от предаването на Стоките в противен случай Стоките се считат за одобрени. Не се приемат рекламации за липси и несъответствия, които противоречат на Приемо-предавателен протокол, Стокова разписка, Документ за продажба на дребно, Фактура подписани от Клиента или от лицето получило Стоките, както е посочено в чл. 4 по­горе. Всички рекламации следва да бъдат придружени от съответните документи и други доказателства, с които се установяват, като по искане на „Джи Ем Джи-3”  ООД, Клиентът е длъжен да предостави образци на дефектните Стоки. „Джи Ем Джи-3”  ООД  не отговаря за дефекти или други несъответствия с Договора настъпили след предаването на Стоките, освен ако са обхванати от предоставена гаранция. 
6.2. Качеството на Стоките следва да отговаря на спецификацията на производителя и „Джи Ем Джи-3”  ООД  потвърждава годността на Стоките при предаването им за използване съгласно предвиденото от производителя на Стоките предназначение, в рамките на ограниченията и експлоатационните параметри определени от производителя, при прилагането на начина на монтаж и другите изисквания на производителя. Клиентът е длъжен да се запознае с тези данни преди поръчването на Стоките, като след тяхното поръчване се счита запознат с тях. 
6.3. Освен ако е уговореното друго изрично в Договора, гаранцията на Стоките се признава единствено в случаите, в които това е задължително по закон и в обхвата на поставените в закона срокове. Освен ако е уговорено друго в Договора, гаранцията (ако такава бъде предоставена) обхваща дефекти дължащи се на материала или изработката, рекламирани от „Джи Ем Джи-3”  ООД в определените гаранционни срокове. Не се обхващат никакви дефекти, независимо кога са рекламирани, в случаи че Стоките не се използват съгласно предвиденото от производителя на Стоките предназначение, или извън рамките на определените от производителя ограничения и експлоатационни параметри, или са монтирани или се ползват не съобразно изискванията на производителя. Не се обхващат дефекти дължащи се на нормалното износване на Стоките или повишено износване в резултат на експлоатация по­интензивна от обичайното. Не се обхващат дефекти дължащи се на действия на трети лица. 
6.4. В случаите, в които исканията на Клиента по чл. 6.1., чл. 6.2. и чл. 6.3. по­горе са основателни и са надлежно доказани и „Джи Ем Джи-3”  ООД е потвърдил това писмено на Клиента, „Джи Ем Джи-3”  ООД се задължава в срок най – късно до 45 (четиридесет и пет) дни да допълни/ окомплектова/ поправи Стоките или да предостави вместо дефектните Стоки нови Стоки от същия вид и количество, за собствена сметка. В случай, че се предоставя гаранция, гаранционните срокове продължават да текат от датата на предаване на първоначално предадените (дефектни) Стоки. В случай на поправка или замяна дефектните Стоки се предават на „Джи Ем Джи-3”  ООД. 
7.ПРЕКРАТЯВАНЕ 
7.1. Договорът се прекратява: а) с изтичане на срока, за който е сключен или на основанията включени в него;б) по взаимно писмено съгласие на страните; в) едностранно в случаите предвидени в настоящите ОУ; 
7.2.При прекратяване съгласно т. а), б) или в) от предходния член всички суми по извършените доставки на Стоки стават незабавно дължими и изискуеми. 
8.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
8.1. Настоящите ОУ се прилагат към всички Договори за продажба на стоки, сключвани между „Джи Ем Джи-3”  ООД и Клиента, както и към всички Приемо-предавателни протоколи, Стокови разписки, Документи за продажба на дребно, Фактури. 
8.2. Всяко изменение на настоящите ОУ се прилага към Договорите, сключени след датата на която е прието, а към съществуващите Договори – след като Клиентът бъде уведомен за него. 
8.3. В случаите, в които е определен кредитен лимит на Клиента, „Джи Ем Джи-3” ООД може да изисква и Клиентът е задължен да предоставя на „Джи Ем Джи-3”ООД всяка информация, която „Джи Ем Джи-3”ООД определи по своя преценка във връзка с търговската дейност и финансовото състояние на Клиента, като ако тази информация не е публична, тя ще бъде третирана като поверителна от „Джи Ем Джи-3” ООД. 
8.4. Клиентът потвърждава, че в хода на търговските му отношения с „Джи Ем Джи-3” ООД, екземплярът на всеки изходящ от него писмен документ, който е получен по факс, по e-mail, или се съхранява в електронен вид в сървъра на „Джи Ем Джи-3”  ООД във връзка с Договора или с настоящите ОУ, включително във връзка с тяхното доказване, се смята за валиден оригинален писмен документ, а не за копие. 
8.5. „Джи Ем Джи-3” ООД има право по собствена преценка да прехвърли, което и да е от своите права и задължения в настоящия Договор на трето лице, за което прехвърляне Клиента ще бъде уведомен писмено в срок от 3 работни дни. С подписването на Договора Клиентът дава неотменимото си съгласие за такова прехвърляне. Клиентът няма право да прехвърля правата или задълженията си по договора на трето лице без писменото съгласие на „Джи Ем Джи-3” ООД. 
8.6. В случай, че някой от членовете на Договора или на тези ОУ се окаже недействителен, неприложим или невалиден съгласно действащото законодателство, това няма да доведе до нищожност на целия Договор. Въпросният член ще бъде тълкуван съобразно закона, волята на страните и целите на Договора. 
8.7. Договорът може да бъде изменян единствено по изрично писмено съгласие на двете страни. В случай, че Договорът е сключен устно, той може да бъде изменян по изрично съгласие на двете страни изразено устно. 
8.8. Клиентът се задължава да пази в търговска тайна всички условия (търговски отстъпки, индивидуални ценови оферти и др.), договорени в рамковите и индивидуални договори, сключени с „Джи Ем Джи-3” ООД.
8.9. Към Договора и тези ОУ ще се прилагат, и те ще бъдат тълкувани в съответствие със законите на Република България. 
8.10. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с Договора и тези ОУ ще бъдат решавани чрез преговори, а в случай, че не бъде постигнато съгласие, спорът ще бъде отнесен пред компетентния съд  със седалище в гр.София. 

 


 

 

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

ОТ ДЖИ ЕМ ДЖИ-3 ООД

ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКАЦИИ НА ГОСПОЖА ЦВЕТА ДЯНКОВА В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ